Szukaj Instagram

Statut fundacji
Po Prostu Kocham

Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja „Po Prostu Kocham” (dalej Fundacja) została ustanowiona przez Agnieszkę Marię Chrąchol, Jarosława Bogusława Chrąchol, Zofię Lewandowską, Tomasza Daniela Lewandowskiego, Beatę Zachanowicz, Pawła Zachanowicza zwanych dalej Fundatorami, zgodnie z Aktem Notarialnym Rep. A nr 11914/2020 sporządzonym w dniu 22.06.2020 przez notariusza Roberta Bronsztejna z Kancelarii Notarialnej z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 7, zmienionym Aneksem – Akt Notarialny Rep. A nr 14291/2020 sporządzonym w dniu 07.07.2020 przez notariusza Roberta Bronsztejna z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, Rynek 7.
2. Akt Ustanowienia Fundacji wraz z Aneksem stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

§2

1. Fundacja działa pod nazwą Fundacja „Po Prostu Kocham”.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Fundacja zostaje powołana na czas nieokreślony.

§3

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
3. Fundacja może tworzyć oddziały i jednostki organizacyjne.
4. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).
5. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
6. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej.

Cel i zasady działania Fundacji

§4

Celem Fundacji jest działalność społecznie użyteczna polegająca na:
1. pomocy społecznej m.in. udzielaniu wszechstronnej pomocy dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym, małżonkom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności: strata, żałoba, rozwód, adopcja, rodzicielstwo zastępcze, emigracja, niepłodność, zerwane więzi i zaburzenia przywiązania,
2. profilaktyce zagrożeń życia rodziny,
3. dobroczynności m.in. działalności charytatywnej na rzecz wsparcia rodziny,
4. działalności oświatowej i kulturalnej m.in. nauce, edukacji, oświacie i wychowaniu, zdrowiu, kulturze, ekonomii i rozwoju duchowym rodziny,
5. promocji i organizacji wolontariatu,

§5

1. Fundacja realizuje swoje cele:
1) w zakresie pomocy społecznej m.in. poprzez udzielanie wszechstronnej pomocy dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym, małżonkom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności: strata, żałoba, rozwód, adopcja, rodzicielstwo zastępcze, emigracja, niepłodność, zerwane więzi i zaburzenia przywiązania, poprzez:
a) terapię, psychoterapię, mediacje, wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i zapewnienie pomocy prawnej oraz poradnictwo dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
b) wyposażanie małżonków (związku kobiety i mężczyzny) w narzędzia i strategie umożliwiające rozwój ich wzajemnej relacji oraz relacji w rodzinie;
c) przygotowywanie i szkolenie osób do pracy z małżeństwami, rodzinami, dziećmi i młodzieżą,
d) tworzenie grup wsparcia dla osób, do których adresowana jest działalność statutowa fundacji,
2) w zakresie profilaktyki zagrożeń życia rodziny poprzez:
a) wyposażanie małżonków (związku kobiety i mężczyzny) w narzędzia i strategie umożliwiające rozwój ich wzajemnej relacji oraz relacji w rodzinie;
b) tworzenie, tłumaczenie, publikowanie, promowanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych związanych z szeroko rozumianym zakresem działania Fundacji,
c) organizację i prowadzenie szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji, wykładów, pikników i koncertów związanych z szeroko rozumianym zakresem działania Fundacji,
d) podejmowanie i wspieranie inicjatyw o charakterze społecznym, kulturalnym, edukacyjnym, zdrowotnym, ekonomicznym, naukowym, duchowym i wychowawczym, które sprzyjają ochronie życia, trwałości małżeństwa i stabilności rodzin,
3) w zakresie dobroczynności m.in. poprzez działalność charytatywną na rzecz wsparcia rodziny, w szczególności polegającą na:
a) pomocy rzeczowej i finansowej na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych, małżeństw i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, między innymi takich jak: strata, żałoba, rozwód, adopcja, rodzicielstwo zastępcze, emigracja, niepłodność, zerwane więzi i zaburzenia przywiązania,
b) organizowaniu zbiórek pieniężnych, w tym zbiórek publicznych,
c) organizowaniu aukcji charytatywnych, koncertów charytatywnych i innych imprez i uroczystości o charakterze charytatywnym,
d) pozyskiwaniu sponsorów jednorazowych i stałych,
e) pozyskiwaniu darczyńców,
f) organizowaniu konsultacji terapeutycznych i poradnictwa rodzinnego, wyjazdów terapeutycznych i szkoleniowych.
4) w zakresie działalności oświatowej i kulturalnej m.in. nauki, edukacji, oświaty i wychowania, zdrowia, kultury, ekonomii i rozwoju duchowego rodziny poprzez:
a) organizowanie konferencji, warsztatów i szkoleń dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych, małżeństw i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych takich jak w szczególności: strata, żałoba, rozwód, adopcja, rodzicielstwo zastępcze, emigracja, niepłodność, zerwane więzi i zaburzenia przywiązania,
b) wydawanie newslettera, gazet, książek i innych publikacji na tematy związane z celami statutowymi Fundacji,
c) organizowanie konferencji, kongresów mających na celu przybliżenie problemów stanowiących przedmiot działania Fundacji innym osobom i instytucjom,
d) organizowanie szkoleń, spotkań, seminariów, konferencji i kongresów służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechnianie ich wyników za pośrednictwem prasy, radia, telewizji i sieci internetowej.
5) w zakresie promocji i organizacji wolontariatu poprzez:
a) promocję wolontariatu w środkach masowego przekazu,
b) organizację kursów i szkoleń dla wolontariuszy,
c) tworzenie zespołu/ów wolontariuszy.
6) nieodpłatna działalność pożytku publicznego obejmuje wszystkie działania wymienione w pkt 1 – 5 niniejszego paragrafu.
7) odpłatna działalność pożytku publicznego obejmuje:
a) terapię, psychoterapię, mediacje, wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i zapewnienie pomocy prawnej, tworzenie grup wsparcia oraz poradnictwo dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
b) organizację i prowadzenie kursów, szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji, kongresów, wykładów, pikników i koncertów w zakresie działania Fundacji,
c) podejmowanie i wspieranie inicjatyw o charakterze społecznym, kulturalnym, edukacyjnym, zdrowotnym, ekonomicznym, naukowym, duchowym i wychowawczym, które sprzyjają ochronie życia, trwałości małżeństwa i stabilności rodzin.
2. Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji

§6

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz środki pieniężne i inne mienie uzyskane lub nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Na realizację celów Fundacji Fundatorzy przeznaczają kwotę pieniężną w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych), która stanowić będzie fundusz założycielski Fundacji. Kwota 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) przeznaczona jest na działalność gospodarczą prowadzoną przez Fundację a kwota 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) przeznaczona jest na działalność statutową Fundacji.
3. Dochody Fundacji pochodzą z:
a) darowizn, spadków, zapisów od rezydentów i nie rezydentów, ofiarności publicznej
b) dotacji oraz subwencji krajowych i zagranicznych osób prawnych,
c) zbiórek publicznych i imprez organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,
d) depozytów bankowych oraz innych form lokowania środków pieniężnych,
e) gospodarowania własnym majątkiem ruchomym i nieruchomym,
f) nawiązek przyznawanych przez właściwy organ,
g) świadczeń na cel społeczny przyznawanych w trybie art. 448 k.c.,
h) odpłatnej działalności pożytku publicznego,
i) dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej,
4. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej lub obcej w bankach krajowych lub zagranicznych – zgodnie z przepisami polskiego prawa.

§7

1. Pomocniczo, dla uzyskiwania środków mających wspomagać realizację celów statutowych Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczany na realizację celów statutowych Fundacji.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
a) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
b) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
c) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
d) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
e) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
f) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z).

§8

1. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów.
2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów, dotacji oraz subwencji mogą być użyte na realizację jakiegokolwiek celu Fundacji według swobodnego uznania Zarządu Fundacji, chyba, że ofiarodawca oznaczy cel objęty zakresem działania Fundacji.
3. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z celami Fundacji oraz wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.
4. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez Fundację zobowiązań przewyższających wartość mienia przyjmowanego.

§9

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§10

1. Osobie fizycznej i prawnej oraz jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, które dokonają na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji o wartości przewyższającej jednorazowo (lub sukcesywnie w okresie jednego roku kalendarzowego) kwotę 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) Zarząd, na wniosek zainteresowanego może przyznać tytuł honorowy „Sponsora Fundacji „Po Prostu Kocham””, którym donator może się posługiwać przez okres 12 miesięcy od chwili przyznania prawa do posługiwania się ww. tytułem honorowym. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających podjęcie działań uzasadniających pozbawienie donatora prawa do posługiwania się tytułem honorowym „Sponsora Fundacji „Po Prostu Kocham””, Zarząd Fundacji w każdym czasie jest uprawniony do cofnięcia donatorowi tego prawa, bez wpływu na uprawnienia Fundacji wynikające z poczynionej donacji.
2. Fundacja może ustanawiać inne tytuły, dyplomy i medale honorowe i nadawać je osobom fizycznym i prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej zasłużonym w realizacji celów Fundacji lub dla samej Fundacji.

Organy i Organizacja Fundacji

§11

1. Organami Fundacji są:
a) Fundatorzy,
b) Zarząd Fundacji,
c) Rada Fundacji.

Fundatorzy

§12

1. Do kompetencji Fundatorów należy:
a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
b) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji,
c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Fundacji oraz udzielanie członkom tych organów absolutorium z działania,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań Fundacji,
e) przyznawanie nagród specjalnych dla osób wyróżniających się w pracy na rzecz Fundacji na wniosek Rady Fundacji bądź z własnej inicjatywy,
f) rozpatrywanie innych spraw przedłożonych przez Zarząd i/lub Radę Fundacji niezastrzeżonych dla innych organów Fundacji a wymagających takiego rozstrzygnięcia
g) ustanowienie Regulaminu Nagród Specjalnych oraz wprowadzanie zmian w tym regulaminie.
h) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków organów Fundacji.
2. Fundatorzy podejmują decyzje kolegialnie, w formie pisemnych uchwał z własnej inicjatywy lub na wniosek pozostałych organów Fundacji.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4, Fundatorzy podejmują uchwały większością ¾ głosów przy obecności wszystkich osób posiadających status fundatora wskazanych w Akcie Ustanowienia Fundacji, o którym mowa w § 1 ust. 2. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa dopuszczalne jest głosowanie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
4. Jednomyślności Fundatorów wymagają:
a) zmiana Statutu;
b) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
c) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji;

§13

Każda z osób posiadających status fundatora wskazana w Akcie Ustanowienia Fundacji, o którym mowa w § 1 ust. 2. może zostać powołana do Zarządu Fundacji.

Zarząd

§14

1. Zarząd Fundacji składa się od 1 do 6 osób i jest powoływany przez Fundatorów w drodze uchwał na okres wspólnej kadencji trwającej 5 lat. Powołując Zarząd Fundatorzy wskazują Prezesa Zarządu.
2. Zarząd reprezentuje Fundację we wszystkich sprawach związanych z realizacją celów statutowych Fundacji, kieruje bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności ¾ całego składu Zarządu. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa dopuszczalne jest głosowanie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
4. Do kompetencji Zarządu należy przyznawanie wszelkich nagród, orderów i innych wyróżnień dla członków i wolontariuszy Fundacji jak i osób niezwiązanych z Fundacją.
5. Członkowie Zarządu mogą pełnić swoje funkcje odpłatnie.
6. Członek Zarządu ma prawo zrezygnować z pełnionej funkcji.
7. Mandat Członka Zarządu wygasa z chwilą doręczenia Fundacji oświadczenia woli o rezygnacji z pełnionej funkcji, odwołania Członka Zarządu przez uprawniony organ bądź z chwilą śmierci Członka Zarządu.
8. Na żądanie Rady Fundacji – w posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy, w celu składania wyjaśnień, Członek Zarządu Fundacji.
9. Zarząd Fundacji ma prawo zapraszać do udziału w posiedzeniach osoby, których działalność jest tożsama z celami statutowymi Fundacji. Takie osoby nie są uprawnione do brania udziału w głosowaniach nad uchwałami.
10. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§15

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnieni są:
a) Prezes Zarządu samodzielnie,
b) dwaj członkowie Zarządu łącznie lub
c) członek Zarządu łącznie z pełnomocnikiem powołanym uchwałą Zarządu.
2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać również pełnomocnik powołany uchwałą Zarządu.

Rada Fundacji

§16

1. Rada Fundacji jest organem nadzorującym i opiniodawczym.
2. Rada Fundacji składa się od 2 do 7 osób.
3. Radę Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.
4. Członkowie Rady Fundacji mogą być w każdym czasie odwołani.
5. Rada Fundacji powoływana jest na wspólną kadencję trwającą 5 lat. Członkowie Rady mogą być powołani na kolejne kadencje.
6. Rada Fundacji na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady Fundacji.

§17

1. Rada Fundacji odbywa posiedzenia co najmniej dwa razy w roku.
2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub Fundatora.
3. Forma zwołania posiedzenia następuje na piśmie lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
4. W posiedzeniu Rady ma prawo uczestniczyć członek Zarządu oraz Fundatorzy.
5. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa dopuszczalne jest głosowanie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
6. Członkowie Rady Fundacji mogą pobierać wynagrodzenie z tytułu zasiadania w Radzie Fundacji.
7. Mandat Członka Rady Fundacji wygasa z chwilą doręczenia Fundacji oświadczenia woli o rezygnacji z pełnionej funkcji, odwołania Członka Rady Fundacji przez uprawniony organ bądź z chwilą śmierci Członka Rady Fundacji.

§18

Do kompetencji Rady Fundacji należy:
a) nadzorowanie działalności Zarządu Fundacji i podległych mu jednostek organizacyjnych,
b) prowadzenie innych czynności z zakresu kontroli i nadzoru prac Fundacji,
c) badanie stanu majątkowego Fundacji w tym badanie i opiniowanie sprawozdań Fundacji i sprawozdań finansowych Fundacji,
d) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z prowadzonej działalności,
e) przedstawianie Fundatorom rekomendacji kandydatów na laureatów nagród specjalnych, spośród osób wyróżniających się w pracy na rzecz Fundacji,
f) występowanie do Fundatorów z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
g) wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd,
h) opiniowanie sprawozdań Zarządu z rocznej działalności,
i) przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub upoważnione do tego osoby kontroli działalności Fundacji i ksiąg rachunkowych Fundacji.

Ograniczenia

§19

1. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być członkami zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
2. Zabronione jest:
a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywanie ich majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Połączenie z inną Fundacją

§20

1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. Decyzję w sprawie połączenia podejmują Fundatorzy w drodze pisemnej uchwały.

Likwidacja Fundacji

§21

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Decyzję o likwidacji podejmują Fundatorzy w drodze pisemnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
3. Likwidację Fundacji przeprowadza ostatni Prezes Zarządu Fundacji, chyba, że Rada Fundacji wyznaczy innego likwidatora, któremu w okresie likwidacji przysługują wszelkie uprawnienia Zarządu.
4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się innym fundacjom o podobnym celu działania.

Przyjaciel Fundacji

§22

Osobom upowszechniającym idee Fundacji, propagującym jej cele czy też wspierającym w różnej formie działalność Fundatorzy mogą nadać honorowy tytuł „Przyjaciel Fundacji”.

Top